Copyright @ 2009

All Rights Reserved

HKRMA

Mail Box :

(852) 2776 7629

Fax :

(852) 2319 5834

E-mail : admin@hkrma.com.hk

本 會 定 期 出 版 會 訊 及 康 樂 動 向 。

文字方塊: 香 港 康 樂 管 理 協 會
Hong Kong Recreation Management Association

查      詢  :

(852)  2776 7629

傳      真  :

(852)  2319 5834

電      郵  : admin@hkrma.com.hk

郵      箱  :

香 港 軒 尼 詩 道

郵 政 信 箱 20296

香 港 康 樂 管 理 協 會

版 權 所 有 @ 2009

使 用 Internet Explorer 6.0

或 以 上

會    訊

 

 

 

 

 

第 138 期

 第 143 期

 

 

 

 

第 137 期

第 142 期

 

第 144 期

第 136 期

 

第 141期

 

2023 年 11 月

 第 135 期

 第 140 期

 

 

 第 134 期

 第 139 期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

128

129

130

131

132

133

120

121

122

123

124

125

126

113

114

115

116

117

118

119

 

 

 

 

 

 

 

康 樂 動 向

 

 

 

 

 

 

  34

31

 

32

 

33

 

2019

 

2020

 

2021

  35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

29

 

30

 

2016

 

2017

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

26

 

27

 

2013

2014

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

23

 

24

 

2010

 

2011

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 會 刊 物 歡 迎 投 稿 。 來 稿 一 經 採 用 , 投 稿 者 將 獲 本 會 贈 送 精 緻 紀 念 品 及 獲 邀 請 出 席 本 會 周 年 聚 餐 以 示 謝 意 。

電      郵  : admin@hkrma.com.hk

 

郵      箱  :

香 港 郵 政 總  局

郵 政 信 箱 9044

香 港 康 樂 管 理 協 會

版 權 所 有 @ 2009